Tieto podmienky a webová stránka boli preložené z českého jazyka, ale česká verzia je pôvodná a právne záväzná. Všetky ostatné jazykové verzie sú prekladmi len na informačné účely. Ak dôjde k rozporu medzi pôvodnou českou verziou podmienok a akýmkoľvek iným prekladom, má prednosť pôvodná česká verzia podmienok.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") predajcu šperkov značky Buka Jewelry® alternatívne zastúpené:

  • Buka Jewelry, s.r.o., ktorá je výrobcom a dovozcom šperkov, majiteľom registrovanej ochrannej známky Buka Jewelry® a ktorá je zároveň predajcom šperkov v kamennej predajni na adrese Ke Stírce 338/51, 182 00, Praha 8, Česká republika, IČO: 04909577, DIČ: CZ04909577, zapísaná v obchodnom registri vedenom na registrovom súde v Prahe, oddiel C, vložka 255520.
  • dcérska spoločnosť Mutiara Pearl, s.r.o., so sídlom: Ke Stírce 338/51, 182 00, Praha 8, IČO: 19446446, DIČ: CZ19446446, zapísaná v obchodnom registri vedenom u Registrového súdu v Prahe, oddiel C, vložka 386726, ktorá je prevádzkovateľom internetového obchodu, prostredníctvom internetovej stránky (ďalej len "webové rozhranie obchodu") umiestnenej na adrese www. buka.cz a jej medzinárodných verzií (ďalej len "webové rozhranie") a výhradným predajcom Buka Jewelry® pre krajiny Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Poľsko, Nemecko, Rakúsko.  Predávajúci je platiteľom dane z pridanej hodnoty v režime OSS pre krajiny EÚ a v Českej republike ako identifikovaná osoba.

Občiansky zákonník (ďalej len "Občiansky zákonník") upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Z. z. Občiansky zákonník (ďalej len "Občiansky zákonník") vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva") uzatvorenej medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. 

1.2 Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle kúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá pri objednávaní tovaru koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

1.3 V kúpnej zmluve sa môžu dohodnúť ustanovenia, ktoré sa odchyľujú od podmienok. Odchylné ustanovenia v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.4 Ustanovenia Obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a Obchodné podmienky sú vyhotovené v českom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v českom jazyku. Tieto obchodné podmienky a webová stránka boli preložené do iných jazykov, avšak česká verzia je pôvodnou a právne záväznou verziou. Všetky ostatné jazykové verzie sú prekladmi len na informačné účely. Ak dôjde k rozporu medzi pôvodnou českou verziou obchodných podmienok a akýmkoľvek iným prekladom, má prednosť pôvodná česká verzia obchodných podmienok.

1.5 Predávajúci môže meniť alebo dopĺňať znenie obchodných podmienok. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas platnosti predchádzajúceho znenia Obchodných podmienok.

1.6 Ochranná známka Buka Jewelry® je ochranná známka registrovaná v EÚ, práva na jej používanie majú výlučne tie spoločnosti, ktoré túto ochrannú známku zastupujú a sú výslovne uvedené v odseku 1.1 týchto obchodných podmienok. 

1.7 Pod obchodnou značkou Buka Jewelry® predáva maloobchodník tovar, ako sú: šperky, darčekové balenia, šperkové komponenty, a poskytuje aj služby spojené s prepravou tovaru, opravami, čistením a výrobou šperkov na zákazku.

2. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

2.1 Na základe registrácie kupujúceho na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho používateľského rozhrania. Zo svojho používateľského rozhrania môže Kupujúci objednávať tovar (ďalej len "používateľský účet"). Ak to webové rozhranie Obchodu umožňuje, môže Kupujúci objednávať tovar aj bez registrácie priamo z webového rozhrania Obchodu.

2.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uviesť správne a pravdivé údaje. Kupujúci je povinný v prípade akejkoľvek zmeny aktualizovať údaje uvedené v používateľskom účte. Údaje uvedené Kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru považuje Predávajúci za správne.

2.3 Prístup k používateľskému účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať dôvernosť informácií potrebných na prístup do svojho používateľského účtu.

2.4 Kupujúci nie je oprávnený umožniť tretím osobám používať používateľský účet.

2.5 Predávajúci môže zrušiť používateľský účet, najmä ak kupujúci nepoužíva svoj používateľský účet dlhšie ako 365 dní alebo ak kupujúci poruší svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.6 Kupujúci berie na vedomie, že používateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, najmä s ohľadom na nevyhnutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho alebo nevyhnutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích strán.

3. UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

3.1 Všetky prezentácie tovaru umiestnené vo webovom rozhraní obchodu majú informatívny charakter a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu týkajúcu sa tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

3.2 Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare vrátane cien jednotlivých tovarov a nákladov na vrátenie tovaru, ak ho nemožno vrátiť bežnou poštovou cestou. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti, kým sú zobrazené na webovom rozhraní obchodu. Ceny tovaru sa/nie sú prispôsobované osobe kupujúceho na základe automatizovaného rozhodovania. Toto ustanovenie neobmedzuje možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

3.3 Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru, ako aj o spôsobe a čase dodania tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia len v prípadoch, ak je tovar doručovaný na území Českej republiky, Slovenska, Maďarska, Rumunska, Poľska, Nemecka, Rakúska. V prípade, ak predávajúci ponúka bezplatné dodanie tovaru, je nárok na bezplatné dodanie tovaru zo strany kupujúceho podmienený zaplatením minimálnej celkovej kúpnej ceny tovaru, ktorý má byť dodaný, vo výške uvedenej vo webovom rozhraní obchodu. V prípade, že Kupujúci čiastočne odstúpi od Kúpnej zmluvy a celková kúpna cena tovaru, pri ktorom Kupujúci neodstúpil od Kúpnej zmluvy, nedosiahne minimálnu sumu potrebnú pre vznik práva na bezplatnú dopravu tovaru podľa predchádzajúcej vety, právo Kupujúceho na bezplatnú dopravu tovaru zaniká a Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu za dopravu tovaru. 

3.4 Kupujúci si objedná tovar vyplnením objednávkového formulára vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

3.4.1. objednaný tovar (objednaný tovar kupujúci "vloží" do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu
3.4.2. spôsob úhrady kúpnej ceny tovaru, informácie o požadovanom spôsobe doručenia objednaného tovaru a
3.4.3. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len "objednávka
 3.5. Pred odoslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a upraviť údaje, ktoré kupujúci uviedol v objednávke, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zistiť a opraviť prípadné chyby pri zadávaní údajov do objednávky. Kupujúci odošle objednávku Predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "Odoslať objednávku". Údaje uvedené v objednávke považuje Predávajúci za správne. Predávajúci potvrdí Kupujúcemu prijatie objednávky bezodkladne po jej prijatí e-mailom na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v užívateľskom rozhraní alebo v objednávke (ďalej len "e-mailová adresa Kupujúceho").

3.6 Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne alebo telefonicky).

3.7 Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením akceptácie objednávky (prijatia), ktorú predávajúci zašle kupujúcemu elektronickou poštou na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

3.8 Kupujúci súhlasí s použitím prostriedkov diaľkovej komunikácie pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady, ktoré vzniknú Kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením Kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory), znáša Kupujúci sám, pričom tieto náklady sa neodlišujú od základnej sadzby.

3.9. Ak je kupujúci veľkoobchodným zákazníkom a partnerom predávajúceho a dostáva od predávajúceho zoznam tovaru v dátovej podobe, je povinný minimálne raz denne aktualizovať prijaté údaje, ktoré sú zverejnené na jeho strane (e-shop, webová stránka, prípadne inde). Predávajúci sa zaväzuje prenášať údaje v dátovom kanáli len online, t. j. všetky vykonané zmeny sa prejavia v dátovom kanáli (feede) bezprostredne po ich zmene na webovej stránke predávajúceho. Veľkoodberateľ uzatvára s predávajúcim kúpnu zmluvu podľa bodu 3. tejto zmluvy a uhrádza cenu, ktorá je mu k dispozícii na webovom rozhraní portálu. Ak sa vyskytnú rozdiely v prevzatých údajoch s údajmi uvedenými vo webovom rozhraní portálu (ceny, obrázky, parametre tovaru), platia vždy údaje uvedené vo webovom rozhraní portálu. 

4. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1 Cenu tovaru a všetky náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci zaplatiť predávajúcemu týmito spôsobmi:

       v hotovosti pri dodaní na mieste, ktoré kupujúci uviedol v objednávke;

       bankovým prevodom na účet predávajúceho uvedený v objednávke alebo na faktúre (ďalej len "účet predávajúceho");

       bezhotovostne prostredníctvom platobného systému;

       bezhotovostne kreditnou kartou.

4.2 Spolu s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je výslovne uvedené inak, kúpna cena zahŕňa aj náklady spojené s dodaním tovaru.

4.3 Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu ani inú podobnú platbu. Tým nie sú dotknuté ustanovenia článku 4.6 Obchodných podmienok týkajúce sa povinnosti zaplatiť kúpnu cenu tovaru vopred.

4.4 V prípade platby v hotovosti alebo na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do siedmich dní od uzavretia kúpnej zmluvy.

4.5 V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu tovaru spolu s variabilným symbolom platby. V prípade bezhotovostnej platby je povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnená okamihom pripísania príslušnej sumy na účet predávajúceho.

4.6 Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, ak kupujúci nepotvrdí objednávku (článok 3.6), požadovať zaplatenie celej kúpnej ceny pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

4.7 Akékoľvek zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné kombinovať.

4.8. Ak je to v obchodných vzťahoch obvyklé alebo ak to ustanovujú všeobecne záväzné právne predpisy, predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad - faktúru za platby uskutočnené na základe kúpnej zmluvy. Predávajúci vystaví daňový doklad - faktúru Kupujúcemu po zaplatení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej forme na elektronickú adresu Kupujúceho.

5. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

5.1 Kupujúci berie na vedomie, že v zmysle ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru nemožno odstúpiť, okrem iného:

5.1.1. tovar vyrobený podľa požiadaviek kupujúceho alebo prispôsobený jeho osobným potrebám,

5.1.2. tovar podliehajúci skaze alebo tovar s krátkou dobou trvanlivosti, ako aj tovar, ktorý bol vzhľadom na svoju povahu po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom,

5.1.3. tovar v uzavretých obaloch, ktoré nie sú zo zdravotných alebo hygienických dôvodov vhodné na vrátenie po tom, ako ich kupujúci porušil, a 

5.1.4. audio alebo video nahrávku alebo počítačový program v zapečatenom obale, ak ho kupujúci porušil.

5.2 Ak nejde o prípad uvedený v článku 5.1 Obchodných podmienok alebo o iný prípad, kedy nemožno od Kúpnej zmluvy odstúpiť, má Kupujúci právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy do štrnástich (14) dní odo dňa, keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba iná ako dopravca prevezme tovar, alebo

5.2.1. posledný kus tovaru, ak si kupujúci objedná v rámci jednej objednávky viac kusov tovaru, ktoré sa dodávajú samostatne,

5.2.2. posledná položka alebo časť dodávky tovaru, ktorá pozostáva z viacerých položiek alebo častí, alebo

5.2.3. prvá dodávka tovaru, ak zmluva stanovuje pravidelné dodávky tovaru počas dohodnutého obdobia.

5.3 Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu zaslané v lehote uvedenej v článku 5.2 Obchodných podmienok Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci použiť vzorový formulár poskytnutý predávajúcim, ktorý tvorí prílohu Obchodných podmienok. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy môže Kupujúci zaslať okrem iného na adresu prevádzkarne Predávajúceho alebo na e-mailovú adresu Predávajúceho odstoupeni@buka.cz. Tu nájdete vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.

5.4 V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku zrušuje. Kupujúci zašle alebo odovzdá tovar Predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy, pokiaľ Predávajúci neponúkol, že si tovar vyzdvihne sám. Lehota podľa predchádzajúcej vety je zachovaná, ak kupujúci odošle tovar pred jej uplynutím. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v prípade, ak tovar vzhľadom na jeho povahu nemožno vrátiť bežnou poštovou cestou.

5.5 V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy podľa článku 5.2 Obchodných podmienok je Predávajúci povinný vrátiť finančné prostriedky prijaté od Kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia Kupujúceho od Kúpnej zmluvy rovnakým spôsobom, akým ich Predávajúci od Kupujúceho prijal. Predávajúci je tiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté Kupujúcim už pri vrátení tovaru Kupujúcim alebo iným spôsobom, ak s tým Kupujúci súhlasí a Kupujúcemu nevzniknú ďalšie náklady. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako predávajúci dostane tovar alebo kupujúci preukáže, že tovar odoslal späť, podľa toho, čo nastane skôr.

5.6 Predávajúci je oprávnený jednostranne započítať pohľadávku na úhradu škody na tovare proti pohľadávke kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

5.7 V prípadoch, kedy má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka, je predávajúci tiež oprávnený kedykoľvek odstúpiť od kúpnej zmluvy, a to až do okamihu prevzatia tovaru kupujúcim. V takom prípade Predávajúci vráti Kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to v hotovosti na účet určený Kupujúcim.

5.8. Ak je spolu s Tovarom poskytnutý Kupujúcemu dar, darovacia zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa uzatvára s podmienkou, že ak Kupujúci odstúpi od Kúpnej zmluvy, darovacia zmluva vo vzťahu k takémuto daru zaniká a Kupujúci je povinný dar spolu s Tovarom vrátiť Predávajúcemu.

6. PREPRAVA A DODÁVKA TOVARU

6.1 V prípade, že spôsob dopravy je dohodnutý na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, kupujúci znáša riziko a všetky dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

6.2 Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri jeho dodaní.

6.3.V prípade, že z dôvodov na strane Kupujúceho je potrebné dodať tovar opakovane alebo iným spôsobom, ako je uvedené v objednávke, je Kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným dodaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom dodania.

6.4 Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru od dopravcu skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek závad to bezodkladne oznámiť dopravcovi. V prípade porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky, kupujúci nesmie zásielku od dopravcu prevziať.

6.5 Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán pri preprave tovaru môžu byť upravené osobitnými dodacími podmienkami predávajúceho, ak ich predávajúci vydal.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA

7.1 Práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti s právami z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b Občianskeho zákonníka a zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov).

7.2. Ak je predmetom kúpy hmotná hnuteľná vec, ktorá je spojená s digitálnym obsahom alebo službou digitálneho obsahu takým spôsobom, že by bez nich nemohla plniť svoje funkcie (ďalej len "vec s digitálnymi vlastnosťami"), ustanovenia o zodpovednosti predávajúceho za vady sa vzťahujú aj na poskytovanie digitálneho obsahu alebo služby digitálneho obsahu, a to aj v prípade, ak ju poskytuje tretia strana. To neplatí, ak z obsahu kúpnej zmluvy a povahy veci vyplýva, že sa poskytujú samostatne.

7.3 Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že vec pri prevzatí nemá vady. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu najmä za to, že vec:

7.3.1. zodpovedá dohodnutému opisu, typu a množstvu, ako aj kvalite, funkčnosti, kompatibilite, interoperabilite a iným dohodnutým vlastnostiam,

7.3.2. je vhodný na účel, na ktorý ho kupujúci požaduje a s ktorým predávajúci súhlasil, a

7.3.3. sa dodáva s dohodnutým príslušenstvom a návodom na použitie vrátane návodu na montáž alebo inštaláciu.

7.4 Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že okrem dohodnutých vlastností:

7.4.1.   je vec vhodná na účel, na ktorý sa vec tohto druhu obvykle používa, a to aj s ohľadom na práva tretích osôb, právne predpisy, technické normy alebo kódexy správania sa v danom odvetví, ak neexistujú technické normy,

7.4.2. vec zodpovedá svojím množstvom, kvalitou a inými vlastnosťami vrátane trvanlivosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti obvyklým vlastnostiam vecí rovnakého druhu, ktoré môže kupujúci odôvodnene očakávať, a to aj s prihliadnutím na verejné vyhlásenia predávajúceho alebo inej osoby v tom istom zmluvnom reťazci, najmä prostredníctvom reklamy alebo označenia, pokiaľ predávajúci nepreukáže, že o nich nevedel alebo že boli v čase uzavretia kúpnej zmluvy upravené spôsobom prinajmenšom porovnateľným s tým, ako boli urobené, alebo že nemohli ovplyvniť rozhodnutie o kúpe,

7.4.3. predmet je dodaný s príslušenstvom vrátane obalu, návodu na montáž a ďalších pokynov na použitie, ktoré môže kupujúci primerane očakávať, a

7.4.4. vec zodpovedá kvalitou alebo spracovaním vzorke alebo vzorke, ktorú predávajúci poskytol kupujúcemu pred uzavretím kúpnej zmluvy.

7.5 Ustanovenia článku 7.4 Obchodných podmienok sa nepoužijú, ak Predávajúci pred uzavretím Kúpnej zmluvy výslovne oznámil Kupujúcemu, že určitá vlastnosť veci sa líši a Kupujúci s tým pri uzavretí Kúpnej zmluvy výslovne súhlasil.

7.6 Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu aj za vady spôsobené nesprávnou montážou alebo inštaláciou, ktorú vykonal Predávajúci alebo za ktorú zodpovedá Predávajúci podľa Kúpnej zmluvy. To platí aj vtedy, ak montáž alebo inštaláciu vykonal Kupujúci a vada je spôsobená nedostatkom v návode poskytnutom Predávajúcim alebo poskytovateľom digitálneho obsahu alebo služby digitálneho obsahu, ak má vec digitálne vlastnosti.

7.7 Ak sa vada prejaví v priebehu jedného roka od prevzatia, považuje sa vec za vadnú už pri prevzatí, pokiaľ to nevylučuje povaha veci alebo vady. Táto lehota neplynie po dobu, počas ktorej kupujúci nemôže vec užívať, ak na vadu oprávnene upozornil.

7.8 Ak je predmetom kúpy vec s digitálnymi vlastnosťami, predávajúci zabezpečí, aby boli kupujúcemu poskytnuté dohodnuté aktualizácie digitálneho obsahu alebo služby digitálneho obsahu. Okrem dohodnutých aktualizácií predávajúci zabezpečí, aby boli kupujúcemu po prevzatí predmetu zmluvy poskytnuté aktualizácie, ktoré sú potrebné na zachovanie vlastností uvedených v článkoch 7.3 a 7.4 Obchodných podmienok, a aby bol kupujúci informovaný o ich dostupnosti

7.8.1. na obdobie dvoch rokov, ak sa má digitálny obsah alebo digitálna obsahová služba podľa kúpnej zmluvy poskytovať nepretržite počas určitého obdobia, a ak je dohodnuté ich poskytovanie na obdobie dlhšie ako dva roky, na celé toto obdobie,

7.8.2. po dobu, ktorú môže kupujúci odôvodnene očakávať, ak sa má digitálny obsah alebo služba digitálneho obsahu podľa kúpnej zmluvy poskytnúť jednorazovo; táto doba sa posudzuje podľa druhu a účelu veci, povahy digitálneho obsahu alebo služby digitálneho obsahu a s prihliadnutím na okolnosti v čase uzavretia kúpnej zmluvy a povahu záväzku.

7.9.Ustanovenia článku 7.8 Obchodných podmienok sa neuplatnia, ak Predávajúci pred uzavretím Kúpnej zmluvy výslovne oznámil Kupujúcemu, že aktualizácie nebudú poskytované a Kupujúci s tým pri uzavretí Kúpnej zmluvy výslovne súhlasil.

7.10. Ak kupujúci neaktualizuje v primeranej lehote, nemá práva z vady, ktorá vznikla len v dôsledku neaktualizácie. To neplatí, ak kupujúci nebol upozornený na aktualizáciu alebo na dôsledky neaktualizácie alebo neaktualizoval alebo neaktualizoval správne v dôsledku chyby v návode. Ak sa má digitálny obsah alebo služba digitálneho obsahu podľa kúpnej zmluvy poskytovať nepretržite počas určitého obdobia a ak sa vada prejaví alebo vyskytne v období uvedenom v článkoch 7.8.1 a 7.8.2 zmluvných podmienok, digitálny obsah alebo služba digitálneho obsahu sa považuje za vadne poskytnutý.

7.11. Kupujúci môže reklamovať vadu, ktorá sa prejaví do dvoch rokov od prevzatia. Ak je predmetom kúpy vec s digitálnymi vlastnosťami a ak sa má podľa kúpnej zmluvy digitálny obsah alebo služba digitálneho obsahu poskytovať nepretržite počas určitého obdobia, môže kupujúci reklamovať vadu, ktorá sa prejaví alebo sa prejavuje na digitálnom obsahu v priebehu dvoch rokov od prevzatia. Ak sa má plnenie poskytovať dlhšie ako dva roky, kupujúci má právo reklamovať vadu, ktorá sa objaví alebo prejaví v tomto období. Ak kupujúci oprávnene upozornil predávajúceho na vadu, lehota na vytknutie vady neplynie po dobu, počas ktorej kupujúci nemôže tovar používať.

7.12. Ak má vec vadu, kupujúci môže požadovať jej odstránenie. Podľa svojej voľby môže požadovať dodanie novej veci bez vady alebo opravu veci, pokiaľ zvolený spôsob odstránenia vady nie je nemožný alebo neúmerne nákladný v porovnaní s iným spôsobom; to sa posudzuje najmä s ohľadom na závažnosť vady, hodnotu, ktorú by vec mala bez vady, a na to, či je možné vadu odstrániť iným spôsobom bez väčších ťažkostí pre kupujúceho. Predávajúci môže odmietnuť odstránenie vady, ak to nie je možné alebo je to neprimerane nákladné, pričom sa prihliada najmä na význam vady a hodnotu, ktorú by vec mala bez vady.

7.13. Predávajúci odstráni vadu v primeranej lehote po jej vytknutí tak, aby nespôsobila Kupujúcemu značné ťažkosti, pričom sa prihliada na povahu veci a účel, na ktorý Kupujúci vec kupoval. Predávajúci je povinný prevziať vec na vlastné náklady za účelom odstránenia vady. Ak si to vyžaduje demontáž veci, ktorej montáž bola vykonaná v súlade s povahou a účelom veci pred tým, ako sa vada prejavila, predávajúci vadnú vec demontuje a zmontuje opravenú alebo novú vec alebo uhradí náklady s tým spojené.

7.14. Kupujúci môže požadovať primeranú zľavu alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak:

7.14.1. Predávajúci odmietol odstrániť vadu alebo ju neodstránil v súlade s článkom 7.13 Obchodných podmienok,

7.14.2. závada sa objavuje opakovane,

7.14.3. vada je podstatným porušením kúpnej zmluvy alebo

7.14.4. z vyhlásenia predávajúceho alebo z okolností je zrejmé, že vada nebude odstránená v primeranom čase alebo bez značných ťažkostí pre kupujúceho.

7.15. Ak je vada nepodstatná, kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy (v zmysle článku 7.14 Obchodných podmienok); má sa za to, že vada nie je nepodstatná. Ak Kupujúci odstúpi od Kúpnej zmluvy, Predávajúci vráti Kupujúcemu Kúpnu cenu bez zbytočného odkladu po tom, čo Kupujúci vec prevzal alebo Kupujúci Predávajúcemu preukáže, že vec odoslal.

7.16. Vadu možno reklamovať u predávajúceho, u ktorého bol tovar zakúpený. Ak je však na vykonanie opravy určená iná osoba, ktorá je v mieste predávajúceho alebo v mieste bližšom ku kupujúcemu, kupujúci vytkne vadu osobe, ktorá je určená na vykonanie opravy.

7.17. S výnimkou prípadov, keď je na vykonanie opravy určená iná osoba, je predávajúci povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaných výrobkov alebo poskytovaných služieb, prípadne aj v jej sídle. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie kupujúcim vydať kupujúcemu písomné potvrdenie, v ktorom uvedie, kedy kupujúci reklamáciu uplatnil, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje a kontaktné údaje kupujúceho za účelom poskytnutia informácie o vybavení reklamácie. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na iné osoby určené na vykonanie opravy.

7.18. Reklamácie vrátane odstránenia vád musia byť vybavené a kupujúci o tom musí byť informovaný do tridsiatich (30) dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na dlhšej lehote. Ak je predmetom záväzku poskytnutie digitálneho obsahu vrátane digitálneho obsahu dodaného na hmotnom nosiči alebo služby digitálneho obsahu, reklamácia musí byť vybavená v primeranej lehote s prihliadnutím na povahu digitálneho obsahu alebo služby digitálneho obsahu a účel, na ktorý ju kupujúci požadoval.

7.19. Po uplynutí lehoty podľa článku 7.18 Obchodných podmienok môže Kupujúci odstúpiť od Kúpnej zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu.

7.20. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na iné osoby určené na vykonanie opravy.

7.21. Kupujúci môže uplatniť svoje práva zo zodpovednosti za vady tovaru najmä osobne na adrese Ke Stírce 338/51, 18200, Praha 8, telefonicky na čísle +420222521251 alebo e-mailom na adrese: eshop@buka.cz.

7.22. Kto má právo z vadného plnenia, má právo aj na náhradu účelne vynaložených nákladov spojených s uplatnením tohto práva. Ak však kupujúci neuplatní právo na náhradu škody do jedného mesiaca od uplynutia lehoty, v ktorej je potrebné vadu vytknúť, súd toto právo neprizná, ak predávajúci namieta, že právo na náhradu škody nebolo uplatnené včas.

7.23. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upravovať reklamačný poriadok predávajúceho.

7.24. Predávajúci alebo iná osoba môže poskytnúť kupujúcemu okrem jeho zákonných práv z vadného plnenia aj záruku za akosť.

Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upravovať reklamačný poriadok predávajúceho.

8. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

8.1 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k Tovaru zaplatením celej kúpnej ceny Tovaru.

8.2 Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.

8.3 Reklamácie spotrebiteľov vybavuje predávajúci prostredníctvom e-mailu. Sťažnosti je možné zasielať na elektronickú adresu predávajúceho. Informáciu o vybavení reklamácie kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho. Iné pravidlá vybavovania reklamácií Predávajúci nestanovuje.

8.4 K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Na riešenie sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy možno využiť platformu pre riešenie sporov online, ktorá sa nachádza na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

8.5 Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online).

8.6 Predávajúci je oprávnený predávať tovar na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rozsahu svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

8.7 Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

9. OCHRANA ÚDAJOV

9.1. Predávajúci splní svoju informačnú povinnosť voči Kupujúcemu v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len "GDPR"), týkajúcu sa spracúvania osobných údajov Kupujúceho na účely plnenia Kúpnej zmluvy, na účely rokovaní o Kúpnej zmluve a na účely plnenia verejnoprávnych povinností Predávajúceho samostatným dokumentom.

10. ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ A UKLADANIE SÚBOROV COOKIE

10.1 Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií týkajúcich sa tovaru, služieb alebo podnikania predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho. Predávajúci plní svoju informačnú povinnosť voči Kupujúcemu v zmysle čl. 13 Nariadenia GDPR týkajúcu sa spracúvania osobných údajov Kupujúceho na účely zasielania obchodných oznámení prostredníctvom samostatného dokumentu.

10.2 Kupujúci súhlasí s ukladaním súborov cookie na svojom počítači. V prípade, že nákup na internetovej stránke je možné uskutočniť a záväzky predávajúceho vyplývajúce z kúpnej zmluvy splniť bez ukladania súborov cookie na počítači kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

11. PREDKLADANIE

11.1 Kupujúcemu možno doručovať na jeho elektronickú adresu.

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1 Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, zmluvné strany sa dohodli, že tento vzťah sa riadi českým právom. Voľbou práva podľa predchádzajúcej vety nie je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, zbavený ochrany poskytovanej ustanoveniami právneho poriadku, od ktorých sa nemožno zmluvne odchýliť a ktoré by sa inak použili v prípade absencie voľby práva podľa ustanovení článku 6 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I).

12.2 Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie Podmienok neplatné alebo neúčinné, neplatné ustanovenie sa nahradí ustanovením, ktorého význam je čo najbližší neplatnému ustanoveniu. Neplatnosť alebo neúčinnosť jedného ustanovenia nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnenia kúpnej zmluvy alebo zmluvných podmienok musia mať písomnú formu.

12.3 Kúpna zmluva vrátane Obchodných podmienok je archivovaná Predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

12.4 Vzor formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy je prílohou Obchodných podmienok.

12.5 Kontaktné údaje predávajúceho:

       Pre zákazníkov webových stránok (e-shop) z CZ, SK, HU, RO, PL, DE, AT: Mutiara Pearl s.r.o., Ke Stírce 338/51, 182 00, Praha 8, e-mailová adresa: support@bukajewelry.com, telefón: +420 222 521 250.

       Pre zákazníkov kamennej predajne v Prahe: Buka Jewelry, s.r.o., Ke Stírce 338/51, 182 00, Praha 8, e-mailová adresa: eshop@buka.cz, telefón: +420 222 521 250.

Praha, 6. 12. 2023