I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Obchodných podmienok obchodnej spoločnosti Mutiara Pearl, s.r.o., se sídlem Ke Stírce 338/51,18200 Praha, Česká republika, IČO: 19446446, zápis v obchodním rejstříku: C 386726 (ďalej len "predávajúci").

Tento Reklamačný poriadok sa vzťahuje na kúpnu zmluvu uzavretú na základe elektronickej objednávky a jej akceptácie medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nakupuje tovar za účelom osobnej spotreby a nie za účelom podnikania na stránkach internetového obchod predávajúceho prevádzkovaný pod obchodnou značkou BUKA Jewelry na internetových adresách: www.buka.cz, www.buka.sk, www.bukajewelry.com, www.bukajewelry.de, www.buka.ro

Kupujúci je povinný sa oboznámiť s Reklamačným poriadkom ešte pred objednaním tovaru.

Uzavretím kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru od predávajúceho kupujúci súhlasí s týmto Reklamačným poriadkom. Definície pojmov obsiahnuté v tomto Reklamačnom poriadku majú prednosť pred definíciami v Obchodných podmienkach. Pokiaľ tento Reklamačný poriadok pojem nedefinuje, chápe sa vo význame, v akom je definovaný v Obchodných podmienkach. Ak nie je definovaný ani tam, chápe sa vo význame, v akom ho užívajú platné a účinné právne predpisy.

Ako doklad o záruke vystavuje predávajúci ku každému zakúpenému tovaru nákupný doklad (ďalej len "záručný list"). Záručný list obsahuje obchodné meno predávajúceho, jeho identifikačné číslo a sídlo. Štandardne však, ak to umožňuje povaha veci, vydáva predávajúci namiesto záručného listu kupujúcemu doklad o zakúpení veci obsahujúci uvedené údaje.

II. ZÁRUČNÁ DOBA

Záručná doba na všetok tovar objednaný na internetových adresách www.buka.cz, www.buka.sk, www.bukajewelry.de, www.bukajewelry.com, je štandardne 24 mesiacov pre kupujúceho, ak neustanovuje osobitný právny predpis lehotu dlhšiu.

Predávajúci môže túto zákonnú lehotu predĺžiť. Dĺžka záručnej doby je vždy vyznačená na záručnom liste. Záručná doba sa skladá zo zákonnej lehoty (24 mesiacov) a prípadne predĺženej záručnej lehoty. Záručná doba sa ďalej predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v reklamácii.

Záručná doba začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim.

V rámci zákonnej záručnej doby sa reklamácie riadia Českým zákonom č. 40/1964 Zb., Občanský zákoník a zákonoem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, obidva zákony v platnom a účinnom znení, s prihliadnutím k spresneniam v tomto Reklamačnom poriadku. U predĺženej záručnej doby sa reklamácie riadia výhradne týmto Reklamačným poriadkom.

Výnimku môže tvoriť tovar predávaný so zľavou (tovar poškodený, použitý, nekompletný atď.  taká charakteristika je vždy uvedená pri tovare - ak nie je, má sa za to, že sa jedná o tovar nový, nepoškodený a kompletný). Ak ide o veci použité, nezodpovedá predávajúci za vady zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktoré mala vec pri prevzatí kupujúcim, a práva zo zodpovednosti za vady veci zaniknú, ak neboli uplatnené do 12 mesiacov odo dňa prevzatia veci kupujúcim. Túto dobu uvedie predávajúci v doklade o predaji veci a v potvrdení objednávky. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu z dôvodu vád či nekompletnosti sa záruka nevzťahuje na vady, pre ktoré bola nižšia cena dohodnutá.

Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe.

III. ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Kupujúcemu je odporúčané, aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou s tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.

Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu: reklamace@buka.cz spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať faxom, e-mailom, alebo poštou predávajúcemu. Dodatočná reklamácia neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

Kupujúci môže chybný tovar na reklamáciu zaslať prepravnou službou na adresu prevádzky predávajúceho. Reklamovaný tovar musí byť označený viditeľne „REKLAMÁCIA“ a obsahovať: reklamovaný tovar (vrátane kompletného príslušenstva), odporúčame priložiť kópiu nákupného dokladu, podrobný popis vady a dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (hlavne spiatočnú adresu a tel. číslo). Bez vyššie uvedeného je znemožnená identifikácia pôvodu aj vady tovaru. Reklamačný protokol si možete stiahnuť vo formátě PDF tu.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenia vzniknuté:

a) mechanickým poškodením tovaru,

c) používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré je priamo predajcom alebo výrobcom určené,

d) neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

e) tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami,

f) prevedením nekvalifikovaného zásahu či zmenou parametrov,

g) tovar, ktorý bol upravovaný zákazníkom (nátery, ohýbanie atď.), ak vznikla vada v dôsledku tejto úpravy,

h) tovar bol poškodený prírodnými živlami alebo vyššou mocou.

Tieto obmedzenia neplatia, ak boli vlastnosti tovaru, ktoré sú v rozpore s vyššie uvedenými podmienkami, kupujúcim a predávajúcim výslovne dohodnuté, vymenené alebo predávajúcim deklarované, prípadne je možné očakávať vzhľadom na vykonávanú reklamu alebo obvyklému spôsobu použitia tovaru.

Tovar zaslaný k reklamácii bude testovaný iba na chybu uvedenú kupujúcim (v reklamačnom formulári, v priloženom liste s popisom vady). Pre uvedenie vady odporúčame písomnú formu.

Ak predajca zistí, že príčinou problémov nie je reklamovaný výrobok, ale nekorektná neodborná inštalácia, zaobchádzanie, obsluha alebo zanedbanie starostlivosti o tovar, tak v prípade, že zákazník súhlasí s  platenou opravou,  bude účtovaná podľa aktuálneho platného cenníka. Pred vykonaním platenej opravy bude kupujúci informovaný o cene opravy, jej rozsahu a dobe potrebnej na jej vykonanie. Na vykonanie platenej opravy možno pristúpiť len po výslovnom súhlase kupujúceho po informovaní podľa predchádzajúcej vety.

Predávajúci má právo zamietnuť reklamáciu v prípadoch, kedy reklamovaný tovar a/alebo jeho súčasti sú znečistené alebo nespĺňajú základné predpoklady pre hygienicky bezpečné odovzdanie tovaru k reklamačnému riadeniu.

IV. SPÓSOB VYBAVENIA REKLAMÁCIE

V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len „rozpor s kúpnou zmluvou“), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci alebo jej opravou. Ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

Zhodou s kúpnou zmluvou sa najmä rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že odpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tomu odpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

Kupujúci má v závislosti na povahe vady reklamovaného výrobku pri uplatnení zákonnej záruky tieto práva:

a) ak ide o vadu odstrániteľnú, právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady, právo na výmenu vadného tovaru alebo chybnej súčiastky, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné. Ak nie je  takýto postup možný, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenia od kúpnej zmluvy,

b) ak ide o vadu neodstrániteľnú brániacu riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu vadného tovaru alebo odstúpenia od kúpnej zmluvy, rovnaké práva spotrebiteľovi patria, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie vady sa považuje najmä, ak rovnaká vada brániaca riadnemu užívaniu, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná, sa vyskytne znovu. Väčším počtom vád sa rozumie, ak má vec súčasne aspoň tri vady brániace jej riadnemu užívaniu,

c) ak ide o iné vady neodstrániteľné a  kupujúci nepožaduje výmenu veci, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy,

Voľbu spôsobu vybavenia reklamácie navrhne kupujúci. Predávajúci na nevhodnosť voľby kupujúceho upozorní a navrhne vhodný spôsob (najmä v prípade, keď kupujúci vyžaduje spôsob týkajúci sa odstrániteľnej vady, ale predávajúci zistí, že ide o chybu neodstrániteľnú).

V prípade zľavy nie je možné neskôr reklamovať tovar pre vadu, za ktorú bola zľava poskytnutá.

O reklamácii predávajúci rozhodne ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady.

Reklamáciu vrátane odstránenia vady predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Lehotu 30 dní je možné po uplatnení reklamácie predĺžiť po dohovore s kupujúcim a takéto predĺženie nesmie byť na dobu neurčitú alebo neprimerane dlhú. Po uplynutí tejto lehoty sa má za to, že vada na veci skutočne existovala a kupujúci má rovnaké práva, ako by sa jednalo o chybu, ktorú nie je možné odstrániť.

Predávajúci vydá kupujúcemu písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný, a to emailom bezprostredne od prijatia reklamácie, ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prevedení opravy a  dobe trvania reklamácie, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov (najmä poštovného, ktoré uhradil pri odosielaní reklamovaného tovaru), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za vady (odporúčame požiadať najneskôr do 30 dní po vybavení reklamácie – zákonná lehota tým nie je dotknutá) a boli vynaložené skutočne a účelne. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu vady veci má kupujúci tiež právo na úhradu nákladov k tomuto odstúpeniu.

Ak si kupujúci neprevezme reklamáciu do jedného mesiaca od uplynutí času, keď sa oprava alebo úprava mala vykonať, a ak bola vykonaná neskôr, do jedného mesiaca od upovedomenia o jej vykonaní, má spoločnosť Buka Jewelry, s.r.o právo účtovať poplatok za uskladnenie vo výške 10,- EUR za každý začatý deň omeškania. Ak si zákazník neprevezme reklamáciu ani v lehote ďalších 6 mesiacov odo dňa, kedy bol kupujúci povinný ju vyzdvihnúť, spoločnosť Buka Jewelry, s.r.o si vyhradzuje právo predať vec tretej osobe. Ak dôjde k predaju nevyzdvihnutej reklamácie, vyplatí zákazníkovi výťažok z predaja po odpočítaní ceny opravy alebo úpravy, poplatku za uskladnenie a nákladov predaja. Právo na výťažok z predaja musí kupujúci uplatniť u spoločnosti Buka Jewelry, s.r.o písomne.

V. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Ak vzťahy súvisiaci s použitím webovej stránky alebo právne vzťahy založené kúpnou zmluvou a/alebo Obchodnými podmienkami a/alebo Reklamačným poriadkom obsahujú medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťahy sa riadi Českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

Reklamačný poriadok a Obchodné podmienky sú prístupné v elektronickej podobe na internetovej adrese www.buka.cz, www.buka.sk, www.bukajewelry.de, www.bukajewelry.com.

Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie: Buka Jewelry, s.r.o. , Ke Stírce 338/51, 180 00 Praha 8,, adresa elektronickej pošty: eshop@buka.cz, telefón : +420 604 262 545.

Praha 1. 4. 2016